Informacja dla mieszkańców

Firma „MIROTRANS” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworzynce została wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Wisła i jest odpowiedzialna za wywóz odpadów stałych z Państwa nieruchomości. Firma będzie odbierać odpady segregowana, odpady wielkogabarytowe oraz będzie zajmować się obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Podwykonawcą Firmy „MIROTRANS” Sp. z o. o. jest Firma „EKO-GROŃ” z siedzibą w Wiśle. Firma ta będzie wywozić z nieruchomości odpady zmieszane.

Do końca czerwca przedstawiciele Firmy „MIROTRANS” Sp. z o. o. dostarczali worki na odpady segregowane do wszystkich nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wisła. W lipcu, kiedy będzie pierwszy odbiór odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości, należy podać odbierającemu ilość worków potrzebną na kolejny miesiąc - w następnych miesiącach worki będą wymieniane na bieżąco podczas odbiorów.

Odpady wielkogabarytowe (meble, opony, sprzęt RTV, AGD) będą odbierane z nieruchomości 1 raz w roku według ustalonego w harmonogramie terminu.

Na terenie Gminy będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie znajdował się przy Oczyszczalni Ścieków w Wiśle przy ul. Ustrońskiej 1 (adaptacja placu powinna zakończyć się do najprawdopodobniej do końca lipca). Punkt ten będzie otwarty w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 6 do 17 oraz w soboty od 8 do 15. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Do Punktu nie będą przyjmowane odpady zmieszane. Każdy mieszkaniec przywożący odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi okazać identyfikator posesji, który otrzymał z Urzędu Miejskiego.

Na stronie internetowej zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów z poszczególnych dolin oraz ulotka o tym jak należy segregować odpady. Każdy z mieszkańców otrzyma 2 naklejki z numerem ewidencyjnym posesji, które należy nakleić z boku pojemników na odpady zmieszane. Kubły nie posiadające naklejonego numeru ewidencyjnego nie będą odbierane!

Śmieci będą odbierane w wyznaczonych przez harmonogram terminach. W dniu zbiórki odpady należy wystawić w miejscu dostępnym, uzgodnionym z przedsiębiorcą i gwarantującym bezkolizyjny dojazd pojazdu zbierającego odpady.

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych oraz Budynków Komunalnych otrzymają odrębne harmonogramy wywozu śmieci.

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy”):
- 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne NIE SĄ zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 

Terminy płatności podatku śmieciowego:

Rata

Miesiąc objęty wnoszoną opłatą
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Termin wniesienia opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
1 lipiec 5 sierpień
2 sierpień 5 wrzesień
3 wrzesień 5 październik
4 październik 5 listopad
5 listopad 5 grudzień
6 grudzień 5 styczeń
7 styczeń 5 luty
8 luty 5 marzec
9 marzec 5 kwiecień
10 kwiecień 5 maj
11 maj 5 czerwiec
12 czerwiec 5 lipiec


Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle przy ul. Plac Hoffa 3 lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy, którego numer każdy z mieszkańców otrzymał wraz z zawiadomieniem.

Aby ułatwić zapłatę tego podatku zachęcam wszystkich, którzy korzystają z bankowości internetowej, do  ustawienia stałego zlecenia przelewu – wtedy nie będzie konieczności żmudnego zlecania przelewu co miesiąc, bo odbędzie się to automatycznie. Usługa ta w większości banków jest nieodpłatna. Apeluję również, aby wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim „Wniosek o rozliczenie nadpłaty” – brak tego dokumentu spowoduje, że wpłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. z góry za cały rok) nie będą przyjmowane, lecz zwracane  z powrotem na rachunki bankowe właścicieli nieruchomości. Taka procedura wynika niestety z obowiązujących przepisów.

Zgodnie z założeniami system musi się docelowo bilansować, tzn. wpływy z opłaty muszą pokryć wszystkie wydatki związane z odbieraniem odpadów, w tym również koszty obsługi systemu oraz windykacji i egzekucji zaległości. Jeżeli wpływy będą się różniły od kosztów, gmina zobowiązana jest do takiej zmiany stawek lub zmniejszenia kosztów (np. poprzez zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów), aby dążyć do osiągnięcia równowagi. Oznacza to, że gmina nie może na tym systemie ani zarabiać ani do niego dopłacać.
Drugie półrocze 2013 roku jest okresem, w którym będzie dokonywana pierwsza analiza przychodów i kosztów systemu. Chciałoby się, aby w wyniku analizy można obniżyć stawki lub zróżnicować je dla rodzin wielodzietnych, ale w dużej mierze zależy to od tego, czy wszyscy dobrowolnie i w terminie będą tę opłatę wnosić.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:
1) naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
2) wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień,
3) wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) i naliczeniem niemałych kosztów z tym związanych.
Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – stosownie do art. 57 Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. zm.).

Niezależnie od powyższego każdemu podatnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie indywidualnej ulgi w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie takie związane jest z koniecznością udowodnienia przez podatnika wystąpienia ważnego interesu pozwalającego na odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 33/857-88-50 lub e-mailowy: odpady@um.wisla.pl


Pliki do pobrania

Herb
Pogoda

18.12.2014

Temperatura: 3° C

Wiatr: 17 km/h

Ciśnienie: 1014 hPa

Baza noclegowa
Kamera internetowa
kamera 2
Galeria
Newsletter
Content