Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

COVID-19 - pakiety pomocowe

22.04.2020

 

Zbiorcze zestawienie wszystkich rządowych, wojewódzkich oraz gminnych pakietów pomocowych dla przedsiębiorców w dobie pandemii koronawirusa.

 

W najbliższym czasie przewidywane są istotne zmiany ustawowe (LINK: https://bip.wisla.pl/zalacznik/42723), które ułatwią procedurę występowania z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenia postępowań podatkowych w tym zakresie. Nowelizacja wprowadzi zmianę na podstawie której, wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro, a procedura jej udzielania będzie znacznie mniej skomplikowana, niż udzielenie pomocy de minimis. Niemniej te dwa rodzaje pomocy będą funkcjonowały niezależnie od siebie.

Polecamy rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się firma i EWENTUALNE WSTRZYMANIE SIĘ ze składaniem wniosków o zastosowanie ulg do czasu wejścia w życie nowelizacji.

 

PAKIET POMOCOWY DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW UCHWALONY PRZEZ RADĘ MIASTA WISŁA 

 

Burmistrz miasta Tomasz Bujok przygotował, a Rada Miasta Wisła podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wisła w dniu 8 kwietnia 2020 r. uchwaliła specjalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Wisła. Podjęte uchwały i zaproponowane rozwiązania to:

 • przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. wszystkim grupom przedsiębiorców w Wiśle;
 • odroczenie terminu spłaty należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek, do 30 września 2020 r., formularz wniosku będzie do pobrania z dniem ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;
 • nieodpłatne udostępnienie sprzętu elektronicznego do zdalnego nauczania dla najbardziej potrzebujących uczniów w rodzinach wielodzietnych w naszym mieście;

 

Dodatkowo z mocy ustawy nastąpiło przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r,.

Sformalizowane informacje na temat wszystkich pakietów pomocowych oraz podjęte uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.wisla.pl/informacja-dla-podatnikow-i-pozostalych-podmiotow-podczas-stanu-epidemii-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-1  

 

ŚLĄSKI PAKIET DLA GOSPODARKI

 

Jest to kompleksowa oferta działań i pomoc dla przedsiębiorców przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.


1. Filar I - pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego; 

2. Filar II - wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy;

3. Filar III - wsparcie bezzwrotne, inwestycje w mśp i uproszczenia dla mśp;

4. Filar IV - samorządowe działania wspierające;

5. Filar V - wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie

 

Szczegóły wszystkich filarów znajdują się na stronie https://dlagospodarki.slaskie.pl/ 

 

RZĄDOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 

Wszystkie bieżące informacje rządowe na temat pakietów pomocowych znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Nowe przepisy obowiązują już od 1 kwietnia, natomiast rząd wciąż pracuje nad kolejnymi formami wsparcia dla firm i obywateli. Najnowsze propozycje (na dzień 8 kwietnia) to m.in.: 

 • Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące - znacznie rozszerzamy krąg przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Mechanizm pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zwolnień pracowników.
 • Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.
 • Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną - rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.
 • Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO - organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.
 • Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją - jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:
 1. postępowania cywilnego,
 2. czynności komorników sądowych,
 3. administracyjnych organów egzekucyjnych.
 • Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online - jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, dostaniesz nielimitowany internet w ramach dostępu do„publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:
 1. stron w domenie gov.pl,
 2. usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
 3. usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 • Wsparcie eUsług w służbie zdrowia - placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Zapewnimy im urządzenia oraz usługi, dzięki którym będą mogli wykonywać codzienne aktywności – jak choćby korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny. Na to wsparcie przekażemy jednorazową dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
 • Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - jeszcze w tym roku uruchomimy Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu zapewnimy obywatelom dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku. Przyspieszymy także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele na równych zasadach mogli korzystać z dostępu do internetu.
 • Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej - nowe rozwiązania to także wsparcie w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych.
 • Uproszczenie działania usług pocztowych - Usprawniamy funkcjonowanie Poczty Polskiej:
 1. przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie;
 2. przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Zmiany pozwolą z jednej strony zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych, a z drugiej – zwiększą bezpieczeństwo obywateli.

 • Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów - wydłużamy terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli. Jeżeli upłynął termin ważności:
 1. prawa jazdy,
 2. uprawnienia do kierowania pojazdami,
 3. szkolenia okresowego,
 4. badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

– masz 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie przejmuj się. Będziesz mieć 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszamy przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużamy ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych. Wydłużamy też okres obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Informacje o nowych rozwiązaniach w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/rozszerzamy-tarcze-antykryzysowa-nowych-rozwiazan-dla-firm-pracownikow-i-rolnikow

 

Wyszukiwarka możliwości wsparcia dla przedsiębiorców znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy  

Ogłoszona zostałą także Tarcza Finansowa dla Firm. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw trafi prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią Tarczy Antykryzysowej, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju.

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), w ramach których:

 • do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,
 • do małych i średnich firm – 50 mld zł,
 • a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Więcej o tej formie pomocy na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/100-mld-zl-trafi-do-firm-w-ramach-tarczy-finansowej

 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki regionalnej przygotowało Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP, w ramach któego przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Będzie ona połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych, a okres spłaty pożyczki to nawet 6 lat.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy usług zewnętrznych itp.), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/beda-pozyczki-z-poir-na-plynnosc-firm-z-sektora-msp 

 


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3