Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rodzinny konkurs plastyczny "Kolorowe święta"

18.11.2021

Wiślańskie Centrum Kultury zachęca do udziału w kolejnym konkursie plastycznym z okazji zbliżających się Świąt. Tym razem do udziału w konkursie zapraszamy zespoły rodzinne. Ze złożonych prac zostanie przygotowana świąteczna wystawa w galeryjce Wiślańsiego Centrum Kultury, dzięki czemu powstanie świąteczny korytarz.

Prace można składać w Wiślańskim Centrum Kultury do 10 grudnia a wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia.
Poniżej prezentujemy regulamin konkursu wraz z wymaganym formularzem zgłoszeniowym.

 

REGULAMIN KONKURSU

„KOLOROWE ŚWIĘTA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady udziału w konkursie plastycznym „KOLOROWE ŚWIĘTA”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3a, 43-460 Wisła

2. TEMAT KONKURSU

 1. Temat konkursu „Kolorowe święta” dotyczy świąt Bożego Narodzenia i dekoracji z nimi związanych. Tradycyjnie w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia wykonuje się ozdoby, którymi przystrajamy choinki, domy, otoczenie. Ozdoby choinkowe, stroiki, wieńce, itp. są szeroko rozumianą tematyką konkursu.
 2. Elementem rozwinięcia tematu konkursu może być ekologia – elementy wykonanych ozdób mogą być pochodzenia naturalnego. Mile widziane będą prace inspirowane lasem i otaczającą nas przyrodą.
 3. Dodatkowo w pracach mogą pojawić się elementy tradycyjne związane z naszym regionem: materiały, rośliny, kolory, postacie zwierząt, itp.

3. ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do całych rodzin: dziadków, rodziców, dzieci, cioć, wujków, kuzynów, itd. Prace konkursowe zgłaszają rodziny, które na potrzeby konkursu nazywamy „zespołem”. Ilość członków w zgłaszającym pracę zespole jest dowolna, również stopień pokrewieństwa jest dowolny, ważne jest, aby praca była wykonana międzypokoleniowo.

4. PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać dowolne artystyczne wizje autorów z zaakcentowanym tematem konkursu, temat musi być czytelny dla jury konkursu,
 3. rozmiar dowolny
 4. forma i technika - dowolna, płaska i przestrzenna
 5. praca powinna być wykonana zespołowo przez jeden zespół,
 6. w Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.,
 7. jeden zespół może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 8. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2021 roku do siedziby Wiślańskiego Centrum Kultury.
 4. Do pracy konkursowej powinny być załączone oświadczenie stanowiące załącznik numer 2 do Regulaminu.

7. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Wiślańskie Centrum Kultury powoła komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
 2. W czasie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia konkursu Komisja zbierze się, dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu i przyzna nagrody.
 3. Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 16 grudnia 2021 roku. O godzinie rozpoczęcia wernisażu poinformujemy na stronie www.wisla.pl

8. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
 2. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 3. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 4. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

9. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

10. EKSPOZYCJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

11. DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3