Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  1. Realizację prac związanych z tworzeniem chronionego siedliska cennego przyrodniczo- odtworzenie łąki mieczykowomietlicowej.
  2. Renaturalizację siedlisk oraz nasadzenia nowych gatunków roślin (mieczyka dachówkowego i wrześni pobrzeżnej) i rozwieszenie budek dla pluszcza zwyczajnego, jerzyków oraz nietoperzy,
  3. Budowę Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną mającą na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.
  4. Zagospodarowanie istniejącej ścieżki ekologicznej nad brzegiem rzeki wraz z wyposażeniem jej w małą architekturę w celu zmniejszenia antropopresji obszarów cennych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie gminy Wisła.

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita          10 610 450,79 zł

Koszty kwalifikowane   5 696 510,76 zł

Dofinansowanie ogółem             4 842 034,15 zł

Dofinansowanie UE       4 842 034,15 zł

Okres realizacji        2019-01-22 - 2020-12-31

Logotypy projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3