Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  1. Realizację prac związanych z tworzeniem chronionego siedliska cennego przyrodniczo- odtworzenie łąki mieczykowomietlicowej.
  2. Renaturalizację siedlisk oraz nasadzenia nowych gatunków roślin (mieczyka dachówkowego i wrześni pobrzeżnej) i rozwieszenie budek dla pluszcza zwyczajnego, jerzyków oraz nietoperzy,
  3. Budowę Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną mającą na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.
  4. Zagospodarowanie istniejącej ścieżki ekologicznej nad brzegiem rzeki wraz z wyposażeniem jej w małą architekturę w celu zmniejszenia antropopresji obszarów cennych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie gminy Wisła.

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita - 8 727 493,90 zł

Koszty kwalifikowane - 5 798 935,75 zł

Dofinansowanie - 4 929 095,40 zł

Okres realizacji - od 16 lipca 2018 do 30 września 2019 r.

Logotypy projektu 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3