Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano/realizowane są przez Gminę Wisła następujące projekty:
-Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II: Wiślańska Trasa Turystyczna Cieńków - Barania Góra
-Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej
-Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle
-Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa
-Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle
-Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły
-Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany jest projekt Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 realizowany jest projekt
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap III.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano/realizowane są następujące projekty:
-Komputer bez tajemnic
-Komputer jest OK!
-Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła
-Przyjazny Urząd - Kompetentni urzędnicy w Wiśle


Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013
Z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 zrealizowano/realizowane są następujące projekty:
-Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły
-Wisła-Nýdek: transgraniczny system informacji turystycznej
-Jabłonków - Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RP-RS 2007-1013

Z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 - 2013 realizowany jest projekt Pejzaże polsko-słowackie: Wisła-Turčianske Teplice.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano/realizowane są z udziałem Gminy Wisła następujące projekty:
-Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła
-Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano/realizowane są inne projekty na terenie Miasta Wisły :
Renowacja elewacji oraz wymiana stolarki okiennej zabytkowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wiśle Centrum
Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle 
 

Przedmiotem projektu jest budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle. Zakres projektu obejmie prawą stronę parteru budynku dworca, w której powstaną: toalety, hol wejściowy, kasa biletowa, informacja turystyczna, poczekalnia oraz kotłownia. W budynku również wyposażenie niezbędne do obsługi centrum przesiadkowego. W zakresie zagospodarowania terenu powstaną ciągi pieszo-jezdne, stacje…

Łączna powierzchnia objęta projektem to aż 10 797,86 m2, część to istniejące tereny zielone, wymagające rewitalizacji (ok. 4252,39 m2), a część to tereny zdegradowane, które po zrealizowaniu projektu również spełniać będą funkcję terenów zieleni miejskiej (6545,47 m2).

Projekt realizowany w partnerstwie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup nowego średniego, uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP Wisła Centrum. Nowy sprzęt służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych na  terenie miasta Wisły i…

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany w partnerskie z czeską gminą Jabłonków. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i odwiedzalności pogranicza i w konsekwencji pobudzenie ruchu turystycznego w Euroregionie Śląsk Cieszyński poprzez budowę infrastruktury udostępniającej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy oraz kulturowy. W ramach projektu powstaną:

  1. atrakcyjna przyrodnicza ścieżka edukacyjna w jabłonkowskim Lasku…

Projekt realizowany w partnerstwie z czeską miejscowością Jabłonków. W ramach projektu powstaną dwa tory pumptrackowe, jeden w Wiśle, kolejny w Jabłonkowie. Oba stanowić będą uzupełnienie istniejących tras rowerowych, a ich funkcjonalność ma umożliwić aktywną rozrywkę nie tylko rowerzystom, ale również rolkarzom, longboardzistom, deskorolkarzom, czy nawet właścicielom hulajnóg. Lokalizacja torów w…

Celem operacji jest umożliwienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się mieszkańców po drodze gminnej ul. Wodna 614 031S, stanowiącej dojazd do Przedszkola nr 2, poprzez przebudowę nawierzchni, odwodnienie i doświetlenie drogi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Celem operacji jest umożliwienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się mieszkańców po drodze gminnej ul. Cieńków 614 104S, stanowiącej dojazd do budynków użyteczności publicznej, miejsc zatrudnienia, centrum życia społecznego, poprzez przebudowę nawierzchni, odwodnienia i doświetlenie drogi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis projektu:

  1. Typ projektu: pozakonkursowy (zadanie realizowane w ramach indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego")
  2. Okres realizacji: marzec 2007 r. - wrzesień 2011 r.
  3. Cel projektu: stworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, służących turystyce aktywnej, kulturalnej i rodzinnej. Realizacja projektu będzie miała szerokie pozytywne oddziaływanie:…

Gmina Wisła zakończyła prace nad stworzeniem dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła do roku 2020”, istotnego z punktu widzenia rozwoju gospodarki energetycznej miasta. Zadanie sfinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej".

Projekt polega na rozwoju i modernizacji wiślańskiej trasy turystycznej Cieńków – Barania Góra, stanowiącej ważną infrastrukturę aktywnych form turystyki w Mieście Wisła. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego oraz znacząco poprawiło warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz narciarstwa biegowego na terenie Wisły. Projektowana trasa…

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej Miasta Wisły, co przyczynić się ma do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w mieście. Projekt obejmuje prace na terenie Parku Kopczyńskiego (centrum miasta) oraz terenu rekreacyjnego Jonidło.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku Kopczyńskiego zostały wykonano:
• Rewitalizacja akwenu z okresu międzywojennego wraz z przyległym otoczeniem
• Rewitalizacja Pomnika „Źródeł Wisły”
• Modernizacja boiska plażowego (wydatek niekwalifikowalny)
• Modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych i placu odpoczynkowego
• Budowa i wyposażenie nowych obiektów…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z Gminami Powiatu Cieszyńskiego realizuje projekt „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Termin realizacji Projektu: listopad 2015r. – grudzień 2017r.

Projekt skierowany jest dla:
- osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik)
- osób…

W marcu 2015r Urząd Miejski w Wiśle złożył wniosek do Funduszu Wyszehradzkiego w Grantach Standardowych w ramach współpracy transgranicznej, na wsparcie finansowe projektu pod nazwą „Atrakcyjni razem – Wisła Jabłonków.” Fundusz ocenił wniosek pozytywnie i przyznał Wiśle wsparcie w wysokości 9.000 euro.

Projekt pn. „Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.5.2 2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT).

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3