Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00 
 

Projekt realizowany w partnerstwie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup nowego średniego, uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP Wisła Centrum. Nowy sprzęt służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych na  terenie miasta Wisły i…

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany w partnerskie z czeską gminą Jabłonków. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i odwiedzalności pogranicza i w konsekwencji pobudzenie ruchu turystycznego w Euroregionie Śląsk Cieszyński poprzez budowę infrastruktury udostępniającej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy oraz kulturowy. W ramach projektu powstaną:

 1. atrakcyjna przyrodnicza ścieżka edukacyjna w jabłonkowskim Lasku…

Projekt realizowany w partnerstwie z czeską miejscowością Jabłonków. W ramach projektu powstaną dwa tory pumptrackowe, jeden w Wiśle, kolejny w Jabłonkowie. Oba stanowić będą uzupełnienie istniejących tras rowerowych, a ich funkcjonalność ma umożliwić aktywną rozrywkę nie tylko rowerzystom, ale również rolkarzom, longboardzistom, deskorolkarzom, czy nawet właścicielom hulajnóg. Lokalizacja torów w…

Przedmiotem projektu jest budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle. Zakres projektu obejmie prawą stronę parteru budynku dworca, w której powstaną: toalety, hol wejściowy, kasa biletowa, informacja turystyczna, poczekalnia oraz kotłownia. W budynku również wyposażenie niezbędne do obsługi centrum przesiadkowego. W zakresie zagospodarowania terenu powstaną ciągi pieszo-jezdne, stacje…

Celem operacji jest umożliwienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się mieszkańców po drodze gminnej ul. Wodna 614 031S, stanowiącej dojazd do Przedszkola nr 2, poprzez przebudowę nawierzchni, odwodnienie i doświetlenie drogi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych

Wisla a Jablunkov - výstavba infrastruktury usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám

Projekt realizowany w partnerstwie z czeską miejscowością Jabłonków. Realizacja projektu stanowi podstawę nowego produktu turystycznego opartego na historii regionu przygranicznego i poprzez stworzenie dwóch skwerów (zieleńców) związanych tematycznie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i Czechosłowację w 1918 r, nawiązywać do lokalnego dziedzictwa historycznego i prezentować udział Wisły i Jabłonkowa w…

                                                       

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego. Remont obejmie lewą stronę budynku, kotłownię, windę oraz pomieszczenia na piętrze budynku. Po przebudowie…

Projekt realizowany wspólnie z czeskim partnerem  - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. Celem projektu jest, poprzez wykorzystanie wspólnego potencjału dziedzictwa kulturalnego, zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz odwiedzalności Śląska Cieszyńskiego. 

Informacja na temat projektu termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła.

 

W ramach projektu planuje się zmodernizować energetycznie 5 budynków komunalnych: są to wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Gimnazjalnej, ul. Głębce, ul. Jawornik, ul. Kasztanowa oraz ul. Ochorowicza. 

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Ustroń i Gminą Brenna, uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 5. Rozwój usług społecznych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Projekt realizowany w ramach Osi 9. Włączenie społeczne, Działania 1. Aktywna integracja, Poddziałania 5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Projekt  „Lepszy Start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1.

Kolejny projekt realizowany w partnerstwie z czeską gminą Jabłonków. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i odwiedzalności pogranicza i w konsekwencji pobudzenie ruchu turystycznego w Euroregionie Śląsk Cieszyński poprzez budowę infrastruktury udostępniającej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy oraz kulturowy. 

Projekt realizowany w partnerstwie z czeską gminą Jabłonków. Miasta partnerskie od lat działają na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, kolejny projekt opierając na stworzeniu nowego produktu turystycznego, którego odziaływanie zostanie wzmocnione przez dedykowaną kampanię marketingową. 

Projekt realizowany w partnerstwie z czeską gminą Jabłonków oraz polską i czeską szkołą w Jabłonkowie, przy udziale Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla polskich i czeskich…

Cyfrowa Gmina

W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano:

 1. Cyfrowa Gmina

  W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano:

  1. Zakup serwera wirtualizacyjnego (AD, serwery bazodanowy, serwer aplikacji, serwer eUrząd),

  2. Zakup oprogramowania systemowego do serwera wirtualizacyjnego,

  3. Zakup systemu do archiwizacji i wykonywania kopii zapasowej,

 Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla…

Zadanie „Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z adaptacją na potrzeby żłobka Wiślański Niedźwiadek zlokalizowanego na Placu Bogumiła Hoffa 5” realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w…

Celem projektu jest modernizacja/zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w Urzędzie Miejskim w Wiśle w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów/informacji, w tym danych wrażliwych. W efekcie końcowym zastosowane podejście zapewni bezpieczną realizację przez…

Projekt pn. „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne). 

Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027. W projekcie uczestniczą trzej partnerzy – Gmina Wisła (PL), Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Centrum (PL) oraz Miasto Jabłonków (CZ).

Planowana inwestycja ma na celu uzupełnienie zaplecza dydaktycznego szkoły oraz zapewnienie dostępności do pomieszczeń szkolnych dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach pierwszego etapu inwestycji zaplanowano przebudowę parteru, w którym tak jak dotychczas, znajdą się pomieszczenia dla artystów, występujących na amfiteatrze (4 szatnie, toalety), kilka dla organizatorów wydarzeń oraz pomieszczenia gospodarcze obsługujące cały budynek, m.in. kotłownia, rozdzielnia i magazyn.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja elewacji zabytkowego obiektu, w którym mieści się jedno z przedszkoli miejskich.

Celem operacji jest umożliwienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się mieszkańców po drodze gminnej ul. Cieńków 614 104S, stanowiącej dojazd do budynków użyteczności publicznej, miejsc zatrudnienia, centrum życia społecznego, poprzez przebudowę nawierzchni, odwodnienia i doświetlenie drogi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Łączna powierzchnia objęta projektem to aż 10 797,86 m2, część to istniejące tereny zielone, wymagające rewitalizacji (ok. 4 252,39 m2), a część to tereny zdegradowane, które po zrealizowaniu projektu również spełniać będą funkcję terenów zieleni miejskiej (6 545,47 m2).

Projekt polega na działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w budynku przy ul. 1 Maja 66, polegających na: termomodernizacji ścian, stropu, wymianie systemu grzewczego, montażu OZE, wymianie kotła gazowego.

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis projektu:

 1. Typ projektu: pozakonkursowy (zadanie realizowane w ramach indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego")
 2. Okres realizacji: marzec 2007 r. - wrzesień 2011 r.
 3. Cel projektu: stworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, służących turystyce aktywnej, kulturalnej i rodzinnej. Realizacja projektu będzie miała szerokie pozytywne oddziaływanie:…

Gmina Wisła zakończyła prace nad stworzeniem dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła do roku 2020”, istotnego z punktu widzenia rozwoju gospodarki energetycznej miasta. Zadanie sfinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej".

Projekt polega na rozwoju i modernizacji wiślańskiej trasy turystycznej Cieńków – Barania Góra, stanowiącej ważną infrastrukturę aktywnych form turystyki w Mieście Wisła. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego oraz znacząco poprawiło warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz narciarstwa biegowego na terenie Wisły. Projektowana trasa…

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej Miasta Wisły, co przyczynić się ma do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w mieście. Projekt obejmuje prace na terenie Parku Kopczyńskiego (centrum miasta) oraz terenu rekreacyjnego Jonidło.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku Kopczyńskiego zostały wykonano:
• Rewitalizacja akwenu z okresu międzywojennego wraz z przyległym otoczeniem
• Rewitalizacja Pomnika „Źródeł Wisły”
• Modernizacja boiska plażowego (wydatek niekwalifikowalny)
• Modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych i placu odpoczynkowego
• Budowa i wyposażenie nowych obiektów…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z Gminami Powiatu Cieszyńskiego realizuje projekt „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Termin realizacji Projektu: listopad 2015r. – grudzień 2017r.

Projekt skierowany jest dla:
- osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik)
- osób…

W marcu 2015r Urząd Miejski w Wiśle złożył wniosek do Funduszu Wyszehradzkiego w Grantach Standardowych w ramach współpracy transgranicznej, na wsparcie finansowe projektu pod nazwą „Atrakcyjni razem – Wisła Jabłonków.” Fundusz ocenił wniosek pozytywnie i przyznał Wiśle wsparcie w wysokości 9.000 euro.

Projekt pn. „Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.5.2 2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT).

Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 38 859,00 zł

 

Projekty z dofinansowania w latach 2007-2013

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3