Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Urząd Miejski w Wiśle od lat angażuje się w wydawanie kolejnych publikacji związanych z Wisłą. Poniżej wykaz dotychczasowych publikacji oraz miejsc, w których można je nabyć.

 

"Monografia Wisły” oraz materiały do niej wydane to niezwykłe publikacje, które powinny zainteresować zarówno mieszkańca, jak i każdego miłośnika „Perły Beskidów”. Pozycje te w sposób szczegółowy i wyczerpujący traktują o wielu aspektach życia naszego miasta, co więcej wzbogacone są bezcennymi informacjami i fotografiami archiwalnymi. Gromadzenie materiału, czyli wywiady i badanie archiwów, każdorazowo odbywa się z dużym entuzjazmem i wielką dociekliwością autorów. Zespół Redakcyjny Monografii Wisły przygotował już 11 wydawnictw, a działa obecnie w trzyosobowym składzie (dr. Renata Czyż - przewodnicząca, Danuta Szczypka, Beata Mendrek). W latach poprzednich zespół tworzyli jeszcze: Małgorzata Kiereś, śp. Jerzy Kufa, śp. Teresa Łączyńska. Monografia Wisły to pozycja, która powinna się znaleźć w każdej prywatnej biblioteczce.

Monografia Wisły, jak i pozostałe wydawnictwa wiślańskie dostępne są do nabycia w następujących punktach:

 • Wiślańskie Centrum Kultury
  Pl. B. Hoffa 3A
  43-460 Wisła
  tel. 602 177 262
  e-mail: kultura@wisla.pl
 • Informacja Turystyczna
  Pl. B. Hoffa 3
  43-460 Wisła
  tel. 33 855 34 56
  e-mail: wot@wisla.pl
 • Księgarnia Troszok Dorota i Maria
  ul. 1 Maja 53
  43 - 460 Wisła
  tel. 33 855 34 53

 

WYKAZ WYDAWNICTW DO NABYCIA W WIŚLAŃSKIM CENTRUM KULTURY:


Tom 1 Monografia Wisły. Środowisko przyrodnicze Wisły. Praca zbiorowa
"Dom mojego ojczyma, długoletniego wójta wiślańskiego Pawła Raszki był stary. Na strychu, pachnącym ziołami, zbożem i sianem stała pełna książek tajemnicza skrzynia. W niej natknęłam sie na książkę - zeszyt o żółtych okładkach, z kolorowymi ilustracjami strojów, w jakich chodzili jeszcze wszyscy starzy Wiślanie. Nie mogłam uwierzyć, żeby o zwykłych ludziach takich jak ja, moi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi godziło się drukować książki. Z wypiekami na twarzy zaczęłam wertować pierwszą monografię Wisły - pisała w swoich wspomnieniach Maria Pilch, wiślańska pisarka. ..."
Cena: 32 zł


Tom 2 Monografia Wisły. Wisła. Dzieje beskidzkiej wsi do 1918 roku. Janusz Spyra
"Wisła, miasto leżące u źródeł największej polskiej rzeki, słynie jako miejscowość turystyczna i wypoczynkowa, ośrodek sportów, przedewszystkim zimowych, jako miejsce wyjątkowego złączenia doświadczeń osób przybyłych tu z innych części Polski oraz kultury miejscowej, powstałej w wyniku skomplikowanych dziejów Śląska Cieszyńskiego, historycznego regionu, którego Wisła jest częścią i ozdobą. Mniej pamięta się, że bogactwem Wisły, jak każdej lokalnej społeczności, są przede wszystkim żyjący tu ludzie, ale i przeszłość wyznaczana wydarzeniami, które ich czasem od siebie oddalają, ale przeważnie łączą. ..."
Cena: 32 zł


Tom 3 Monografia Wisły. Kościoły i wspólnoty religijne Wisły. Renata Czyż, Zbigniew Pasek
"Wisła jest miejscowością wyjątkową na mapie Polski. Mieszkają tu przedstawiciele wszystkich ważniejszych nurtów protestantyzmu oraz innych wywodzących się z niego ruchów religijnych. To miejscowość, w której stosunki religijne układały się odmiennie niż w Polsce centralnej. Zdecydowana większość ludności była ewangelikami i sytuacja dominacji żywiołu ewangelickiego utrzymywała się od początku XX wieku. Od tego czasu rozpoczął się proces różnicowania stosunków wyznaniowych, który trwa do współczesności, a który doprowadził do tego, iż prócz luterańskich znajdują się tu zbory także innych Kościołów i wspólnot religijnych. ..."
Cena: 42 zł

Tom  4 Monografia Wisły. Wisła. Dzieje miejscowości w latach 1918-1945. Danuta Szczypka, Alicja Pylypenko-Czepczor 

"Tom czwarty Monografii Wisły poświęcony jest dziejom miejscowości w latach międzywojennych oraz drugiej wojny światowej. To czas bardzo wazny dla rozwoju miasta, ale niezmiernie trudny do opisania. Różnorodność, a jednocześnie braki w materiałach źródłowych nie ułatwiały pracy Autorkom, którymi są historyczki: Danuta Szczypka i dr Alicja Pylypenko-Czepczor. Każda przedstawia wyniki swojej pracy badawczej prowadzonej na bazie dostępnych archiwaliów i dotychczasowych opracowań. Za rzetelność w pracy naukowej należą się obu paniom serdeczne podziękowania, które niniejszym składam. Publikacja złożona jest z dwóch autorskich części. Danuta Szczypka opisuje rozwój Wisły w latach międzywojennych: przemiany społeczno-polityczne oraz gospodarcze, wielkie inwestycje, ale także rodzące się i dawniejsze problemy. Działania okupanta, zachowania i straty wśród mieszkańców Wisły podczas drugiej wojny światowej przedstawia dr Alicja Pylypenko-Czepczor..."
Cena: 70 zł


Tom  5  Monografia Wisły. Wisła. Literatura – muzyka – sztuki plastyczne. Renata Czyż, Hubert Miśka i Michał Kawulok. 

„Niniejsza publikacja składa się zatem z trzech części, trzech książek zamieszczonych w jednym tomie. Łączy je wspólny tytuł, który wskazuje na szerszy zakres tematyczny tej części monografii oraz wspólny spis treści i indeks. Kolejność poszczególnych tematów została podyktowana wygodą Czytelnika: część dotyczącą sztuk plastycznych umieszczono jako ostatnią, aby odbiorca mógł korzystać bezpośrednio w trakcie lektury z kolorowej wkładki ilustrującej ten tekst …”
Cena: 60 zł

 

 

Materiały do Monografii Wisły. "Od Zameczku Habsburgów w Wiśle do Zamku - Rezydencji Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej". Jan Krop
"Po okresie przedwojennej świetności Zamek - Rezydencja Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle zaczęła stopniowo zamierać w pamięci zbiorowej społeczności polskiej tak w latach II wojny światowej jak i w okresie Polski Ludowej. Zamek ulegał nie tylko procesowi materialnego niszczenia, ale, co gorsza, przestał spełniać swoją historyczno - kulturową rolę w życiu narodu na przestrzeni 65 lat. ..."
Cena: 11 zł

 

Materiały do monografii Wisły. "Od wsi do uzdrowiska. Dziedzictwo architektoniczne Wisły." Dominik Konarzewski, Michał Kawulok
"to tytuł drugiej już edycji materiałów do monografii Wisły. Bez wątpienia ta kolejna publikacja jest długo oczekiwanym opracowaniem dokumentującym proces przekształcania się góralskiej Wisły w uzdrowisko. Ważną inspiracją z pewnością było duże zainteresowanie tą tematyką wielu badaczy, pasjonatów i przybyszów. O zrealizowanie takiego opracowania zabiegała Teresa Łączyńska, prezes Towarzystwa Miłośników Wisły, która na siebie obowiązek redaktora prowadzącego tego tomu. ..."
Cena: 37 zł

 

Materiały do monografii Wisły. "Losy mieszkańców Wisły podczas II wojny światowej". Danuta Szczypka, Andrzej Wantuła

Pozycja ta zawiera aż 459 notatek biograficznych osób, które bezpośrednio dotknięte zostały represjami okupantów, w tym 127 wywiezionych na przymusowe roboty. W drugiej części znajdziemy przedruk opowiadań ks. Andrzeja Wantuły pt. "Z doliny cienia śmierci", które ukazały się w 1947 r. w Londynie. Ich autor opisał ostatnie dni życia w obozie trzech wybitnych mieszkańców Wisły: nauczyciela i kompozytora Jana Sztwiertni, duchownego miejscowej parafii ks. Władysława Pawlasa oraz kierownika szkoły Michała Cieślara.
Cena: 50 zł

 

Materiały do monografii Wisły. "Działalność mieszkańców Wisły w organizacjach społecznych na Śląsku Cieszyńskim (1861-1939)". Danuta szczypka

Ostatnie trzy dekady XIX wieku w monarchii Habsburgów przyniosły rozwój różnych organizacji społecznych, a to za sprawą ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 roku, która obejmowała w zasadzie cztery sfery życia społecznego: oświatową, filantropijną, gospodarczą (spółdzielnie) oraz narodową. Prawo to nie objęło organizacji religijnych oraz nastawionych na zysk, które podlegały pod inne ustawy. Założyciele stowarzyszenia byli zobowiązani opracować statut i przedłożyć go władzom krajowym. Jeżeli władza nie wydała zakazu działalności (do 30 dni) to organizacja mogła rozpocząć działalność. (…)

Cena: 52 zł

 

Źródła z dziejów Wisły "Protokoły Wydziału Gminnego Wisły 1885-1919" wstęp i opracowanie Danuta Szczypka
(...) Źródło publikowane jest w pełnym brzmieniu przy zachowaniu oryginalnej pisowni (zachowano także błędy ortograficzne), aby czytelnik miał możliwość poznania języka polskiego, którym posługiwano się (poza gwarą) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku w Wiśle. Nie czyniono więc w tekście żadnych poprawek za wyjątkiem wyjaśnienia skrótów, uzupełnieniem imion osób oraz podaniem numerów domów, w których zamieszkiwały osoby wymienione w protokołach. Numeracja ta jest w przypadku Wisły niezmiernie ważna ze względu na powtarzalność imion i nazwisk. Jedynie na podstawie numerów domów można zidentyfikować poszczególne osoby. Informacje na temat postaci, o których w znacznej mierze zatarła się pamięć, zostały zawarte w przypisach. (...)
Fragment wstępu do "Protokołów Wydziału Gminnego Wisły 1885-1919"
Cena: 23 zł


Źródła z dziejów Wisły "Protokoły Wydziału Gminnego Wisły 1919-1934" wstęp i opracowanie Danuta Szczypka

Wydział gminy. Wisła była gminą wiejską i należała do podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie obowiązywała ją śląska krajowa ustawa gminna z 15 listopada 1863 roku wydana na podstawie ustawy austriackiej z 5 marca 1862 roku oraz rozporządzenie Rady narodowej Księstwa Cieszyńskiego (RNCK) z 11 grudnia 1918 roku. Pierwsze posiedzenie wiślańskiego Wydziału Gminnego wraz z nowymi członkami tworzącymi tzw. Komitet Rady Gminnej Wykonawczej odbyło się 14 grudnia 1918 roku.
Cena: 35 zł

 

 

POZOSTAŁE WYDAWNICTWA:


Katalog wystawowy. Cichociemny Mjr Adolf Pilch. Danuta Szczypka
„Właściwie nie czuł się żołnierzem, bo jak twierdził, nie urodził się do tej profesji. Mimo to, cichociemny Adolf Pilch „Góra”, „Dolina”, „Pistolet”, „Stożek”, vel Adolf Kura, stał się jednym z najwybitniejszych polskich dowódców partyzanckich podczas II wojny światowej …”
Cena: 10 zł

Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Sylwia Tumidajska.
„Dla społeczności wiślańskiej był to wielki i zasadniczy przełom w ukierunkowaniu rodzimego folkloru. Inicjator ówczesnych przedsięwzięć Jerzy Drozd wiele ludowych treści przygotował już pod kątem widowiska scenicznego. Stąd wyraźna tendencja, żeby z naturalnego spontanicznego śpiewu, tańca i muzyki opracowywać już formy choreografii tańca ludowego, muzyki, pieśni, które tutejszy zespół kontynuuje do dnia dzisiejszego …” 
Cena: 35 zł


Higiena Osobista i inne rzeczy wymagane.
Ludomira Krop. „ Czytając powstałe poza wspomnianym cyklem wiersze doszedłem do wniosku, że są one przesiąknięte mocą i ideą nakazu życia szlachetnego. Narodził się więc zamiar, aby dołączyć je do zamkniętego przez Autorkę cyklu i nadać im wspólny tytuł: inne rzeczy wymagane …” 
Cena: 8 zł


Międzywojenna Wisła w obiektywie
Józefa Skory. „Prezentowane w książce fotografie Józefa Skory tematycznie wiążą się z międzywojenną Wisłą. Na podstawie kilkunastu dat podanych przez autora można przypuszczać, że powstanie całego zbioru mieści się w okresie od  1937 do 1940 roku. Jednak dla Józefa Skory czas wykonania zdjęć nie jest najważniejszy …” 
Cena: 35 zł

 

Wisła w sensie magicznym. Nieturystyczny przewodnik po Wiśle Jerzego Pilcha. Andrzej Drobik. To inspirująca opowieść o życiu i twórczości Jerzego Pilcha, trudach powstawania książki oraz dylematach społeczno-etycznych. Publikacja bogata w ciekawostki z życia Jerzego Pilcha, wygodne i niewygodne fakty, wpływ Wisły na jego twórczość, jak i w drugą stronę – wpływ twórczości na Wisłę.

Cena: 40 zł

 

Wiślański wiesieli. Małgorzata Kiereś

Wydawnictwo to składa się z dwóch części. Pierwsza to "Wesele góralskie - trzyaktowy obrazek sceniczny dawnego obrzędu weselnego górali u źródeł królowej polskich rzek" napisana w roku 1950 przez Andrzeja Podżorskiego przy okazji konkursu Wydziału Kultury w Katowicach na najlepszy scenariusz wesela ludowego.

Druga część to "Tradycyjne wiślańskie wesele w świetle współczesnych badań etnograficznych" - materiał zebrany i opracowany przez dr Małgorzatę Kiereś na podstawie wieloletnich badań etnograficznych (z lat 1989-2022). Zawiera szereg archiwalnych weselnych fotografii z różnych części Wisły, opis dawnych obrzędów i ich przeobrażenia na przestrzeni lat. 

Cena: 60 zł

 

Czesław Kuryatto - Mistrz Portretu. Jan Burczyk

W tej publikacji zobaczymy nie tylko dzieła artysty, ale też poznamy sylwetkę samego Kuryatty. Czesław Kuryatto był prawdziwym i niekwestionowanym mistrzem portretu – jego obrazy można zobaczyć w wielu prywatnych kolekcjach, a także w Muzeum Beskidzkim i. A. Podźorskiego w Wiśle. Oprócz portretów warto zwrócić uwagę na wspaniałe obrazy, pokazujące wiślańską rzeczywistość w latach czterdziestych XX wieku. Patrząc na obrazy artysty możemy na nowo odkrywać nie tylko wielki talent malarza, ale także piękno ziemi, którą malował. Kuryatto na swój dom wybrał właśnie Wisłę – w 1938 roku, Czesław Kuryatto przeprowadził się do „perły Beskidów”, gdzie wybudował swoją modernistyczną willę. W Wiśle tworzył , a także tutaj spoczywa.

Cena: 100 zł

 

 

 

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3