Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.11.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Burmistrz Miasta

Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2024/2025.                          

 

Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin   w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

Termin   w postępowaniu uzupełniającym 

 

1.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 26 lutego do  15 marca 2024 roku

 

od 6 do 10 maja 2024

roku 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 

 

od 18  do 29 marca

2024 roku 

 

od 13 do 17 maja 2024

roku 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

3 kwietnia 2024 roku 

 

20 maja 2024 roku 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,   w postaci pisemnego oświadczenia 

 

od 4 do 11 kwietnia

2024 roku 

 

od 21 do 27 maja 2024

roku 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

12 kwietnia 2024 roku 

 

31 maja 2024 roku

 

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, pod warunkiem, że rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci wyrażają chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku w tym samym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024.

W takiej sytuacji składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2024/2025 w tym samym przedszkolu / oddziale przedszkolnym. Deklarację taką należy złożyć w przedszkoli, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie od 19 do 25 lutego 2024 r. W przypadku niezłożenia przez rodziców deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, bądź w przypadku chęci zmiany przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla swojego dziecka w roku szkolnym 2023/2024  -  dziecko podlega rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji określają przepisy art.130-131, art. 153-162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo:

  • w pierwszym etapie - w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

  • w drugim etapie - w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale XXVI/377/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

 

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty (określone w w/w uchwale) to:

 

  • dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 35 pkt. (dotyczy placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – obecnie żadna z placówek nie prowadzi wczesnego wspomagania rozwoju)
  • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym -30 pkt.,
  • dziecko, którego oboje rodzice pracują (świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych) i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko) -18 pkt.,
  • dziecko z rodziny objętej pomocą MOPS-u korzystającej ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej -16 pkt.,
  • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola -10 pkt.,
  • dziecko zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego – jako kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów i ograniczonej liczby miejsc - 5 pkt.

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium - albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych dokumentuje się na podstawie stosownych dokumentów lub kopii potwierdzonej za zgodność (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w przypadku kryterium nr 1);  oświadczeń (w przypadku kryterium nr 4 i 5) oraz zaświadczeń ( w przypadku kryterium nr 3). Poniżej do pobrania wzory dokumentów/oświadczeń potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 oraz wzory dokumentów można uzyskać również w poszczególnych przedszkolach i szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3