Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie zarządzenia Nr Or.0050.21.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2020/2021.                         

Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2020/2021

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 2 marca 2020 r.          do 31 marca 2020 r.

od 18 maja 2020 r.

do 25 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 7 kwietnia 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17 kwietnia 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

do 24 kwietnia 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, pod warunkiem, że rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci wyrażają chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku w tym samym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020. W takiej sytuacji składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021 w tym samym przedszkolu / oddziale przedszkolnym. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 23 lutego do 29 lutego 2020 r. W przypadku niezłożenia przez rodziców deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, bądź chęci zmiany przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla swojego dziecka w roku szkolnym 2020/20201  -  dziecko podlega rekrutacji.

 

Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 2 marca do 31 marca 2020 r. Zasady rekrutacji określają przepisy art.130-131, art. 153-158 w związku z art.29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr XLV/632/2018  z dnia 18 września 2018 r.

 

Kryteria ustawowe to:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty (określone w w/w uchwale) to:

 • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym -30 pkt.,
 • dziecko, którego oboje rodzice pracuje (świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych) i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko) -18 pkt.,
 • dziecko z rodziny objętej pomocą MOPS-u korzystającej ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej -16 pkt.,
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola -10 pkt.,
 • dziecko zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego – jako kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów i ograniczonej liczby miejsc - 5 pkt.

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych dokumentuje się na podstawie stosownych dokumentów lub kopii potwierdzonej za zgodność (wniosek rekrutacyjny, kopia decyzji dyrektora właściwej obwodowej szkoły o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego– w przypadku kryterium nr 1) oświadczeń (w przypadku kryterium nr 3 i 4) oraz zaświadczeń ( w przypadku kryterium nr 2).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.   
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3