Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Połączenie ul. Górnośląskiej z ul. Kamienną

9.04.2020

Od grudnia 2019 można poruszać się nowym odcinkiem drogi, który połączył drogę powiatową ul. Górnośląską z drogą gminną ul. Kamienna. Wybudowany fragment drogi połączył drogi publiczne umożliwiając przejazd z pominięciem terenów prywatnych. Obecnie taka sieć dróg stwarza wiele możliwości do dalszego rozwoju układu komunikacyjnego w mieście.

Realizacja inwestycji planowana była już od roku 2005 i w końcu w październiku 2016 r. została zapoczątkowana, kiedy to pomiędzy Gminą Wisła, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Budowlano–Handlowym SKK sp. z o.o. z  Ustronia, doszło do zawarcia porozumienia. Porozumienie ustaliło wzajemne zobowiązania stron przy wspólnej realizacji inwestycji drogowej. Duży ciężar obowiązków oraz kosztów przejęło Przedsiębiorstwo, które opracowało dokumentację, uzyskało wymagane decyzje pozwolenia na budowę oraz poniosło koszty robót ziemnych i robocizny. Gmina Wisła poniosła koszty dostaw materiału do budowy drogi oraz wykonania pełnego pakietu bitumicznego na drodze. W najbliższym czasie Gmina poniesie jeszcze koszt wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Za zawartym porozumieniem stoją konkretne nakłady inwestycyjne. Należy bowiem pamiętać, że droga została poprowadzona nowym śladem po terenach pól i zadrzewień. Konieczne było wydzielenie pasa drogowego, opracowanie dokumentacji celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane zostały wykonane w roku 2019 (od kwietnia do listopada).

W wyniku realizacji powstała droga posiadająca następujące parametry techniczne:

  • długość drogi - 331 mb
  • szerokość drogi - 3,5 m
  • szerokość na mijance - 5 m
  • szerokość na skrzyżowaniach - 6 m

 

Odwodnienie realizowane jest przez system rowów otwartych, z których woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Na chwilę obecną koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.239.108,94 zł gdzie SKK poniosło koszty w wysokości 731.220,00 zł co stanowi 59%, zaś Gmina Wisła 507.888,94 zł co stanowi 41 %. kosztów inwestycji. Po stronie Gminy znalazły się również koszty wykupu gruntów pod inwestycję oraz wypłaty odszkodowań dla właścicieli.

Dzisiaj stwierdzam, że bez odpowiedzialnego partnera zewnętrznego, który z pełną determinacją realizował zawarte porozumienie oraz poniósł sporą część kosztów inwestycyjnych mogliśmy również inwestować w pozostałą infrastrukturę drogową na terenie naszego miasta. Dziękuję serdecznie Przedsiębiorstwu Produkcyjno–Budowlano–Handlowemu SKK sp. z o.o. z  Ustronia za bardzo dobrą współpracę.

 Tomasz Bujok - burmistrz miasta Wisła

 

Poniżej kilka zdjęć z realizacji:


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3