Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Z prac Rady Miasta Wisła

20.09.2019

We wrześniu Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się następującymi tematami:

 1. Informacja z poszczególnych placówek Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej mieszczących się na terenie miasta Wisła z planów rozwoju w kolejnych latach, oraz profilaktyki antygrypowej dla seniorów Miasta Wisła.
 2. Wnioski do budżetu na 2020 rok
 3. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego (objazd placówek)
 4. Zapoznanie się z propozycjami na kandydatów do nagrody Bujaka
 5. Opiniowanie wniosków o Laur Srebrnej Cieszynianki
 1. Raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej
 2. Zapoznanie się z działalnością Kół Łowieckich działających na terenie miasta- gospodarka, sprawy odszkodowań
 3. Wizytacja realizowanych wybranych inwestycji gminnych
 1. Kontrola stanu prawnego dróg- odcinków dodanych w roku 2018 nie będące drogami publicznymi: boczny odcinek ulicy „Głębce do „domu Leśnika”, boczny odcinek ulicy Głębce „do Sigły” oraz końcowy (w prawo) odcinek ulicy Rastoki

 Sesja Rady Miasta odbyła się 12 września a jej głównymi tematami były:

 1. Przyznanie Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”- na laureata nagrody został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Niedoba
 2. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury (jednogłośnie „za”)

 Następnie podjęto uchwały:

 1. zmieniająca Wieloletnią  Prognozę Finansową  Miasta Wisła (13”za”, 1”wstrzymujący się”, 0 „przeciw”)
 2. zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (13”za”, 1”wstrzymujący się”, 0 „przeciw”)
 3. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 (13”za”, 1”wstrzymujący się”, 0 „przeciw”)
 4. zmieniająca uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie „za”)
 5. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla nr 1 w Wiśle (jednogłośnie „za”)
 6. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (jednogłośnie „za”)
 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3916/59 położonej w Wiśle (11 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”)
 8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1853/11w Wiśle (jednogłośnie „za”)
 9. w sprawie: zmiany treści Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego załącznik do uchwały nr II/31/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (jednogłośnie „za”)
 10. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka” z siedzibą w Bielsku Białej (9 „za”, 4 „wstrzymujące się”, 1 „przeciw”)
 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/374/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia (11 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”)
 12. zmieniająca uchwałę nr XLIV/611/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle- etap I” (jednogłośnie „za”)
 13. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa w celu wspólnej realizacji pn: Rowerem przez Beskidy – etap I (13 „za”, 1 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”)
 14. zmieniająca Uchwałę Nr VII/99/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (13 „za”, 1 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”)
 15. w sprawie odpowiedzi na wniosek z dnia 10 lipca 2019 roku dotyczącego wyznaczenia dodatkowych punktów zlewnych ścieków (jednogłośnie „za”)
 16. w sprawie odpowiedzi na petycję z dnia 25 czerwca 2019 roku dotyczącej zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu (jednogłośnie „za”)
 17. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia ulg w podatkach (jednogłośnie „za”)
 18. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 roku na działanie Burmistrza Miasta Wisła dotyczącej zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (jednogłośnie „za”)

Podczas obrad Burmistrz Miasta Tomasz Bujok udzielał odpowiedzi na zgłoszone zapytania a Radni przekazywali komunikaty i informacje.

Janusz Podżorski - Przewodniczący Rady Miasta Wisła

 


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3