Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do realizacji zadania przystąpiono w 2007 roku, zlecając opracowanie dokumentacji projektowej, a zakończono odbiorem ostatniego zadania w dniu 05 kwietnia 2013 roku.

Całkowita wartość projektu:  23 757 112,07 zł
Dofinansowanie z UE ze środków Funduszu Spójności: 15 512 681,34 zł
Preferencyjne pożyczki WFOŚIGW: 6 076 818,02

Wkład własny Gminy Wisła: 2 167 612,71 zł

Inwestycja polegała na:

 • budowie kanalizacji sanitarnej
 • modernizacji nieszczelnych odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • rozbudowie sieci wodociągowej

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Wisła do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W tym celu w ramach projektu wybudowano łącznie 21,24 km kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano 6,27 km istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz wykonano 13,17 km sieci wodociągowej.

Zrealizowany zakres przyczyni się do:

 1. podwyższenia standardu i jakości życia mieszkańców Wisły, poprawy jakości wody do spożycia, poprawa warunków sanitarnych, likwidacji uciążliwych zapachów, które powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów, czy szamb,
 2. zmniejszenia strat w środowisku oraz strat wody dostarczanej odbiorcom, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta, poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Niezwykle ważne dla osiągnięcia rezultatów ekologicznych projektu jest przyłączenie wszystkich nieruchomości znajdujących się w obrębie inwestycji do nowopowstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Aby dopełnić wszystkich formalności z tym związanych należy:

 1. zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego osobie/firmie dysponującej właściwymi uprawnieniami do projektowania sieci wod.-kan.,
 2. uzyskać zatwierdzenie wykonanej dokumentacji technicznej w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń,
 3. na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wykonać zaprojektowane przyłącze –
  o odbiorze wykonanych robót należy poinformować Wydział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Rejon Wisła (z siedzibą przy Oczyszczalni Ścieków, ul. Ustrońska 1, 43-460 Wisła),
 4. zawrzeć umowę na dostawę wody bądź odbiór ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Więcej informacji uzyskać można w:

1.

Urząd Miejski w Wiśle

Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

pl. Hoffa 3

43-460 Wisła

tel. 33/8578850

fax 33/8552995

e-mail: rgs@um.wisla.pl

2.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń

tel. 33/8543570, 33/85434 96
33/8542244, 33/8542573

fax 33/8543725

e-mail: wzc@wzc.com.pl

3.

Rejon Sieci Wisła TS5

ul. Ustrońska 1

43-460 Wisła

tel. 33/8553599
fax 33/8522943
e-mail: rejon.wisla@wzc.com.pl

 

 Logotyp programu unijnego 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3