Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Wisła wysokość tego zwolnienia od 1 kwietnia 2023 wynosi 6 zł od mieszkańca/miesiąc.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty na nowym wzorze dostępnym na stronie internetowej pod adresem:

https://odpady.wisla.pl/strona/formularze-mieszkaniec,5  lub https://www.wisla.pl/mieszkaniec/deklaracja-smieciowa

Wypełniony druk należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego:

Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,

  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

  3. uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

Burmistrz, w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne korzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19), z dniem 1 lipca 2017 roku wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów.

Zgodnie z ww. dokumentem od dnia 1 stycznia 2018 roku tekstylia (w tym: obuwie, odzież) stanowią odpad komunalny zmieszany i należy umieszczać je w pojemniku wraz z odpadami zmieszanymi.

Ponadto informujmy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się raz w roku zgodnie z  harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy również, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady segregowane odbierane są za okazaniem karty z numerem ewidencyjnym posesji.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023:
- do dnia 5 marca za styczeń, luty, marzec;
- do dnia 5 czerwca za kwiecień, maj, czerwiec;
- do dnia 5 września za lipiec, sierpień, wrzesień;
- do dnia 5 grudnia za październik, listopad, grudzień.

Płatności należy dokonywać w Kasie Urzędu lub poprzez zlecenie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego, który pozostaje bez zmian. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska, pokój 207, tel. (33) 857 88 50.

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3