Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Pomoc Ukrainie - aktualizacja

23.03.2022

Drodzy mieszkańcy, w obliczu tragicznej w skutkach wojny na Ukrainie przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące Uchodźców uciekających przed wojną.

Urząd Miejski w Wiśle informuje, że zadania związane z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania dla osób uciekających z terenu Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, realizuje Wojewoda Śląski oraz na polecenie Wojewody, Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie:
tel. 33 47 77 224, 33 47 77 225

Kontakt po godzinach pracy Biura:
782 311 758, 534 967 026, 534 719 580

 

Koordynacja działań pomocowych – kontakt dla organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe z województwa śląskiego, które chcą zaangażować się w pomoc obywatelom Ukrainy, mogą się w tym zakresie kontaktować z p. Darią Czarnecką - tel.: 668096496, e-mail: czarneckad@katowice.uw.gov.pl.


 


ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZYBYWAJĄCYCM NA TERYTORIUM RP- AKTUALIZACJA

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.


Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami wojennymi może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu na łączny okres 120 dni. Świadczenie wynosi 40zł za osobę dziennie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Wiśle:

- w formie papierowej na biurze podawczym urzędu lub w pok. 108

- w formie elektronicznej na adres skrytki ePUAP: 2094sksbuu/skrytka

Do każdego wniosku należy dołączyć kartę osoby przyjętej do zakwaterowania (dla każdej przyjętej osoby kartę sporządza się indywidualnie, np. jeżeli zostało przyjętych pięć osób, to do wniosku dołączamy pięć kart).

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miasta Wisła, wypłata świadczeń następować będzie niezwłocznie po uzyskaniu przez Urząd Miejski w Wiśle zapewnienia uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków budżetu państwa.

Wzór wniosku oraz karty osoby przyjętej można pobrać pod następującym linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094101.pdf


W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 8552425 wew. 122

 


 

Procedury związane z rejestracją pobytu obywateli Ukrainy (Plik z procedurami do pobrania również w załączniku poniżej)

Procedury rejestracji

Wskazany w tabeli tryb postępowania nie dotyczy osób przybyłych do Polski przed dniem 24 lutego 2022 r. oraz osób, które przekroczyły inną granicę, niż polsko-ukraińska. Rejestracja pobytu

Rejestracją pobytu obywateli Ukrainy zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle. Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL  mogą załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem  telefonu 33 855 35 95 lub 33 855 24 25 wew. 117

Z uwagi na dużą liczbę osób relokowanych na nasz teren możliwe są czasowe utrudnienia w przebiegu procesu rejestracji. W związku z powyższym prosimy Państwa o cierpliwość.

Druk dotyczący rejestracji pobytu i nadania nr PESEL można odebrać w pok. 105, dostępne są one również na stronie https://www.gov.pl/attachment/a7e7c9ea-e6d9-41e8-a6a1-1a7452cef242

W przypadku pobierania druku ze strony internetowej musi on być wydrukowany w formacie A4 (druk należy podpisać w obecności urzędnika podczas wizyty w urzędzie).

 

 


Ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka z terytorium Ukrainy

Wniosek osoby oraz wniosek instytucji o ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka (które przybyło na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi) bez opieki swoich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z prawem polskim.

Wniosek do sądu może złożyć m.in.:

 • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem lub
 • osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po jego wjeździe do Polski i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku lub
 • przedstawiciele organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom lub
 • inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

WNIOSEK MUSI BYĆ ZŁOŻONY W JĘZYKU POLSKIM

Dla osób przebywających na terenie powiatu cieszyńskiego właściwym jest Sąd Rejonowy
w Cieszynie, ul. Garncarska 8 Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

Додаток до заяви особи або установи на призначення ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА дитини (яка прибула на територію Польщі з території України внаслідок бойових дій) без опіки батьків чи законних опікунів, відповідно до польського законодавства.

Заява до суду може подати, зокрема,

 • особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною або
 • особа, яка взяла під опіку неповнолітнього після його в'їзду до Польщі та здійснює його в день подання заяви або
 • представники організацій, що надають допомогу іноземцям або
 • інші особи або організації в рамках своїх завдань.

ЗАЯВКА МАЄ БУТИ ЗАПОВНЕНА ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

До компетенції осіб, які перебувають у Цешинському повіті, належить районний суд

у Цешині, вул. Гарнцарська(Garncarska) 8, Відділення ІІІ Сім’ї та Неповнолітніх

 Edukacja

W spawie zapisów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Wisły prosimy o bezpośredni kontakt z placówkami oświatowymi lub Miejskim Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół tel. 33 8552944

W sprawie zapisów do szkół  ponadpodstawowych prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie tel. 33 47 77 219,  kom. 534 967 038 lub z poszczególnymi szkołami.Praca

W sprawie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących zatrudnienia i znalezienia pracy dla obywateli Ukrainy prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy  w Cieszynie  tel. 33 851 49 91, cieszyn.praca.gov.pl


Opieka medyczna

Pomoc medyczna dla osób przebywających na terenie Wisły udzielana jest w przychodniach na zasadach ustalonych przez NFZ. W razie potrzeby takiej pomocy nalezy zgłaszać się bezpośrednio do przychodni.
 

Zbiórki i odbiór darów

Od 15 marca (wtorek) zbiórka i wydawanie darów odbywa się w nowym budynku zlokalizowanym obok Centrum Edukacji Ekologicznej na Jonidle przy ul. Wyzwolenia 67.

Punkt otwarty jest w godzinach (aktualizacja 05.04.2022r.):
poniedziałek, środa - 10:00 - 17:00
wtorek, czwartek, piątek - 10:00 - 15:00

Bezpośredni nr telefonu do punktu: 609 292 291.
W sprawie zbiórki można kontaktować się także z Wiślańskim Centrum Kultury 33 855 29 67, +48 602 177 262


Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę, za dobre serca i szybki odzew.

Cały czas można przynosić potrzebne rzeczy do punktu zbiórki.

Poniżej lista rzeczy, które potrzebne są cały czas:

 • suche jedzenie
 • kasza gryczana
 • kasza manna
 • ryż
 • mleko w kartonie
 • cukier
 • herbaty (owocowe, uspokajające, na trawienie)
 • wózki spacerowe
 • artykuły szkolne (zeszyty, kredki, bloki, długopisy itp.)
 • słodycze
 • słoiczki dla dzieci
 • woda
 • papier toaletowy

Prosimy o niezasypywanie miejsca zbiórki rzeczami, które nie nadają się do użytku (są brudne, zniszczone i mocno zużyte). Pomagajmy mądrze!!!


Jeśli będzie konieczna pomoc po wyznacznych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny 600 964 931.


 


 

Pomoc materialna dla uchodźców to jeden z elementów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wszystkie świadczenia będą realizowane niezwłocznie, po otrzymaniu środków rządowych, przekazanych przez Wojewodę.

 

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do:

 1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczenia wychowawczego,

3) świadczenia dobry start – na wyprawkę szkolną 300+ (ale od następnego roku szkolnego, bo na obecny nie można już składać wniosków),

4) pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne),

5) rodzinnego kapitału opiekuńczego,

6) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (które wejdzie do życia od kwietnia).

 

Wniosek np. o 500+ , 300+ lub RKO należy składać do ZUS  w formie elektronicznej.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to, że ukraińskie matki mogą korzystać z większości dostępnych obecnie świadczeń na dzieci, poza wsparciem z Funduszu Alimentacyjnego.

Problemem będzie Becikowe, ponieważ przepisy wymagają zaświadczenia, że matka pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz świadczenia, które uzależnione są od posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przepisy nie mówią o możliwości potwierdzenia dysfunkcji zdrowotnej zagranicznym dokumentem i dlatego potrzebne będzie wyrobienie orzeczenia w powiatowym zespole.

O wspomniane wyżej świadczenia będzie mógł wnioskować nie tylko rodzic, ale również opiekun tymczasowy, ustanowiony przez sąd.

Wniosek o świadczenia powinien zawierać numer PESEL wnioskodawcy i dziecka.

Pomoc bez wywiadu (świadczenia w trybie ustawy o pomocy społecznej)

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia:

- pieniężne- jak zasiłek okresowy, celowy

- niepieniężne – posiłek, schronienie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne poradnictwo

na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wsparcie odbywać się będzie na ogólnych zasadach, przy czym uchodźca będzie składał oświadczenie o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i dochodowej, a w trakcie prowadzonego postępowania nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy.

Obywatele Ukrainy, będą mogli skorzystać ze specjalnego jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł na jedną osobę. Będzie je można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie. Wniosek o świadczenie będzie można składać w MOPS, a jego przyznanie nie będzie wymagać wydania decyzji administracyjnej.

Obecnie jeszcze nie ma określonego wzoru wniosku, aby ubiegać się o świadczenie.

 

Obywatelowi Ukrainy może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem spełniania kryterium kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na podstawie odrębnych przepisów.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła

Telefon: 33 855 35 53
Meil: mops@um.wisla.pl
Epuap: /MOPS_WISLA/SkrytkaESP

Adres strony internetowej: mops.wisla.pl

Czas pracy:
poniedziałek, środa od 7:00 do 15:00
wtorek, czwartek od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 13:00

 


Punkt informacyjny

W mieście działa punkt informacyjny, który dostępny jest w Informacji Turystycznej w Wiśle przy Pl. B. Hoffa 3
tel.: 791 400 485, 33 855 34 56, e-mail: pomagamy@wisla.pl.
Punkt obsługuje wszelkie zapytania, chęć zgłoszenia pomocy, potrzeby uzyskania pomocy. Czynny jest w godzinach:

 • poniedziałek – czwartek 8:00 – 18:00
 • piątek – sobota 9:00 – 20:00
 • niedziela i święta 9:00 – 16:00

 Zbiórka na konto

Potrzebna jest również pomoc finansowa i dlatego powstało specjalne konto utworzone przez Wiślańską Organizację Tursytyczną, z którą MIasto Wisła podpisało porozumienie określające zasady jego funkcjonowania i wydatkowania zebranych środków.

ING Bank Śląski 17 1050 1070 1000 0090 8155 2250
Kod BIC Swift: INGBPLPW
Tytuł wpłaty: Darowizna - Ukraina


 Przydatne informacje znajdziecie Państwo pod tymi linkami:


 Jeśli chcesz wesprzeć obywateli Ukrainy, zgłoś chęć pomocy poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl/. Za pośrednictwem prostego formularza zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe, samorządy, firmy oraz osoby prywatne.

WAŻNE!
Nie działaj na własną rękę! Strona pomagamukrainie.gov.pl/ powstała po to, żeby koordynować pomoc humanitarną i żeby odpowiednie wsparcie trafiło do wszystkich, którzy go potrzebują. 

Z objętej wojną Ukrainy każdego dnia przybywają do naszego kraju i regionu uchodźcy poszukujący schronienia. Wielu z nas, poruszonych ich sytuacją, oferuje pomoc materialną, ale też udostępnia dach nad głową w postaci domu, mieszkania, czy pokoju. Aby ta pomoc była skuteczniejsza, uruchomiony został specjalny dwujęzyczny serwis www.slaskiedlaukrainy.pl koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Osoby mogące ugościć uchodźców podają kilka informacji o tym kogo i gdzie mogą przyjąć oraz swoje dane kontaktowe, aby ułatwić bezpośredni kontakt ze sobą. Nie jest to narzędzie dla samorządów czy instytucji, tylko prosta baza lokalowa przygotowana z myślą o mieszkańcach – prywatnych osobach, które chcą pomóc, a nie zawsze wiedzą jak zacząć.

Pomoc ta będzie tym skuteczniejsza im łatwiej i szybciej obie strony będą mogły się znaleźć.


 

Informacje dla obywateli Ukrainy szukających pomocy w Polsce znaleźć można na stronie https://wisla.pl/mieszkaniec/news/pomoc-dla-obywateli-ukrainy 

 

Informacje Straży Granicznej znajdują się na stronie https://wisla.pl/mieszkaniec/news/informacje-dla-cudzoziemcow-od-strazy-granicznej 


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3